Monthly Archives: February 2012

Citat/Qoute

Människor kan vara oförstående och självupptagna
– förlåt dem i alla fall.

Om du är snäll kan andra anklaga dig
för att vara självisk och ha dolda motiv
– var snäll i alla fall.

Om du är framgångsrik attraherar du
en del falska vänner och några riktiga fiender
– var framgångsrik i alla fall.

Om du är ärlig och uppriktig
kommer någon att försöka lura dig
– var ärlig i alla fall.

Det som har tagit dig många år att bygga upp
kan förstöras av andra över en natt
– bygg i alla fall.

Finner du frid och lycka kan andra bli avundsjuka
– var lycklig i alla fall.

De goda gärningar du åstadkommer idag
blir bortglömda redan i morgon
– gör goda gärningar i alla fall.

Om du ger världen det bästa du har att ge
kanske räcker det inte ändå
– ge världen ditt bästa i alla fall.

People can be ignorant and self-centered– Forgive them anyway.

If you are nice, other might accuse you
for being selfish and having ulterior motives
– Be kind anyway.

If you are honest and frank
someone will try to trick you
– Be honest in all cases.

What has taken you many years to build
can be destroyed by other overnight
– Build anyway.

Do you find peace and happiness, others can envy
– Be happy anyway.

The good deeds you accomplish today
will be forgotten tomorrow
– Do good works in all cases.

If you give the world the best you have to give
perhaps it is not enough yet
– Give the world your best anyway.

Moder Teresa

Love&Respect/ Kärlek&Respekt

Att älska sin nästa som sig själva handlar om att respektera och älska sig själv för den man är och förstå att hur jag vill att andra ska behandla mig så ska jag behandla dem, dvs jag älskar min nästa såsom jag älskar mig själv. Därför är det så otroligt viktigt att förstå att du är inget undantag, du är livsviktigt inte allra minst för de nära och kära runt omkring dig men också bara för att du är du.Ingen kan ersätta dig. Det är något unikt och värdefullt med varje människa.

Ingen är sämre eller bättre och det är därför jag vill uppmana alla att kämpa för varje människa som utnyttjas, som nekas rätten till ett tryggt liv. Människor som dör i svält i tredje världen eller unga tjejer som utnyttjas och säljs av hallickar i Europa inom sexindustrin är inte en klump med osedda människor i form av en statistisk rapport utan varenda en är unik och har rätten till att behandlas utifrån kärlek och respekt.

Eng.translation

To love your neighbors as yourselves is a matter of respect and to love yourself for who you are and understand that how I want others to treat me, I will treat them, simply, that I love my neighbor as I love myself. Therefore, it is so incredibly important to understand that you are no exception, you are vital not least of all the loved onesaround you but also just for being you.
No one can replace you. There is something unique and valuable about every person.

No one is more important than another and that’s why I would urge everyone to fight for every person who are denied the right to a safe life. People who die of starvation in the Third World or young girls who are used and sold by pimps in Europe in the sex industry is not a blob of unseen people in form of a statistical report, but each one is unique and has the right to be treated with love and respect.

/Maria

Brist på vatten

Enligt WWF (www.wwf.se) lider 1,1 miljarder människor av akut vattenbrist och 2,6 miljarder människor saknar tillgång till vatten och sanitet

According to WWF, 1.1 billion people suffer from acute water shortages and 2.6 billion people lack access to water and sanitation.

Photo: Unicef, http://www.flickr.com/photos/unicefsverige/5246758488/sizes/m/in/set-72157625562916288

Children´s rights/ Barns rättigheter

De mest utsatta i vårt samhälle anser jag vara barnen. Ett barn kan inte skydda sig på samma sätt. Kan inte försvara sina rättigheter eller sin integritet på samma sätt. Ett barn är i ett beroende stadie till en vuxen. Ja, ett barn är en individ med förmågan att styra sitt liv men under en viss tid i livet är barn beroende av vuxna människor runt omkring sig.

Barn världen över tvingas att växa upp under hemska förhållanden och nekas rätten att vara barn, de tvingas i tidig ålder leva ett liv som en full vuxen människa. Att växa upp utan föräldrar tvingar ett barn att bli vuxen, att se sin familj svälta och då måsta jobba och på så sätt gå miste om sin utbildning. Att se sin familj bli skjuten rakt framför ögonen tvingar barn att bli vuxna men de förlorar även respekten för människor. De finns barn som tvingas tigga på gatan för sin överlevnad eller barn som blir vuxna alldeles för tidigt på grund av seder såsom könsstympning eller barnäktenskap. Det finns barn som växer upp med alkoholiserade föräldrar, de tvingas att bli vuxen och ta hand om sina föräldrar trots att de bara är barn, för ett barn ska vara barn och ska inte behöva omges av misär på grund av vuxnas val. Det finns barn som tvingas sälja sin kropp till vuxna varje dag i prostitution för att vi lever i en sjuk värld där barn utnyttjas av vuxna. Barn som tvingas jobba inom barnarbete under farliga förhållanden, de är en billigare arbetskraft, de säger inte ifrån på samma sätt och är lättare att utnyttja.

Men det finns också barn som får gå till skolan varje dag, får växa upp i trygga förhållanden, kramas om av sina föräldrar, får äta sig mätta, sova i en säng, leka med sina vänner och ja, bara vara barn helt enkelt.

Så ska det vara för varje barn. Oavsett var du än bor i världen. Barnkonventionen om barns rättigheter ska inte bara finnas som en fin gest men utan verkan. Den ska finnas för att barns rättigheter och barnens bästa ska sättas i främsta rummet. Den ska finnas för att implementeras in i länders lagstadgar för att skapa förändring för varje barn. Vi kan ratificera konventioner och skriva under att åta oss att i den mån vi kan som nation se till barnens bästa, men det är inte förrän vi på allvar sätter barnets rättigheter på agendan som vi får förändring. Det är bara att ta sig en titt världen över, det enda land som inte ratificerat barnkonvention är USA, alla andra länder har skrivit under detta dokument. Nu är jag rak, jag vet, men till vilken nytta har detta dokument skrivits under? Barn utnyttjas fortfarande, om inte mer än förr. Ca 21 000 barn dör i brist på mat och medicin varje dag, 1,2 miljoner barn utsätts varje år för människohandel och säljs som en vara, de utnyttjas och undanhålls rätten till ett liv i trygghet och kärlek. Barn är inte bara ”barn”, de är människor med ett unikt värde, individer som har rätt att bli älskade och respekterade.

Det är dags för förändring. Att bry sig är inte svårt. Det krävs som min tränare brukar säga att man lyssnar till dem, visar dem kärlek, rufsar dem i håret och ja, helt enkelt ser dem. Men också att vi tar upp kampen för att varje barn ska kunna äta sig mätt, få tillgång till rent vatten, tak över huvudet,få gå i skolan och skyddas från att bli utnyttjade!

Photo: www.oresundsregionen.org

Eng. translation:

The most vulnerable in our society are children. A child cannot protect itself in the same way an adult can. It cannot defend their rights or their privacy. A child is an individual with the ability to control certain parts of his life, but a child is largely dependent upon adults to provide it with what it needs.

Worldwide, children are forced to grow up in terrible conditions and are denied the right to be children. They are pushed into adulthood, growing up without parents, seeing their family starve and having to choose work over education. Some see their parents shot in front of their eyes. Some are forced to beg on the streets. Some have their genitals mutilated, some married off to older men. Some grow up with alcoholic parents, forced to take care of them, to deal with the devastating choices they made without a thought to the next generation. Some are forced to sell their bodies to adults, caught in prostitution rings, because we live in a diseased world where children are exploited by adults. Some are pressed into cheap child labour, working in dangerous conditions.

But there are also children who go to school every day, who grow up in safe conditions with caring parents, who have enough to eat and a bed to sleep in, who play with their friends and rise to days like children should. 

This is how it should be for every child no matter where they live in the world. The Convention on the Rights of the Child is not a nice gesture with little effect. It should be the way to secure children’s rights. The best interest of children should be paramount. It should be ratified in every country to assure that the undeniable rights of a child are met. We can ratify conventions and sign pledges to highlight the need for global children’s right, but we will not see a change unless we truly put children’s rights on the agenda.

Just take a look around the world. The only country that has not ratified the CRC is the U.S. All other countries have signed this document. Now I’m very harsh, I know, but to what purpose has this document been signed? Children are still used, even more than before. Approximately 21 000 children die from lack of food and medicine every day. 1.2 million children are annually trafficked and sold as a commodity. They are used and withheld from a life of security and love. Children are individuals who have the right to be loved and respected.

It is time for change. To care for others is not difficult. I box, and my coach tells me that it is necessary to listen to them, to show them love, to ruffle their hair, and to see them for who they are. But also we also need to fight for the right of every child to have enough to eat, to have access to clean water, housing, and education, far away from the world of sexual exploitation. 

/Maria

Why?/ Varför?


Photo: http://www.unicef.se,www. rb.se (Rädda Barnen), http://www.hoppetsstjarna.se

Because every child no matter ethnicity,skin color, background or language is precious. That´s why we need to fight for children´s rights.

Oavsett etnicitet, hudfärg, bakgrund eller språk är varje barn unikt och värdefullt. Det är därför vi måste kämpa för barns rättigheter.

/Maria

Quote/Citat

Life´s path = path of love

Livets väg = kärlekens väg

Människohandel = människosmuggling = illegal invandring?

Hej alla trogna läsare! Först och främst vill jag säga tack till dig som läser och är med om att kämpa för människors rättigheter!

Gällande detta inlägg vill jag klargöra den fina linje som finns mellan människohandel kopplat till människosmuggling samt illegal invandring.

Människohandeln kopplas idag ofta samman med den smuggling av människor som pågår. Människor som tar hjälp av smugglare för att invandra till ett annat land. Av olika saker inträder man landet illegalt, det kan handla om jobbmöjligheter, drömmen om en bättre vardag osv. Här kommer människosmugglarna in, det är ofta strikta regler för att resa mellan länder. Att få ett turistvisum är svårt och ett arbetsvisum/studentvisum är för många en omöjlighet. Du kanske saknar pass eller pengar för att kunna söka detta. En människosmugglare transporterar en annan människa in via länders gränser för att ge dem en chans att komma till ett land kanske utan krig eller med mer jobb möjligheter. Hur kopplar man då människohandel med människosmuggling och illegal invandring?

Ofta under en del av denna resa kan förhållandena ändras, den stora skuld som man har till den som smugglat en kan leda till en utsatthet. Det kan handla om att du frivilligt lämnat landet men i slutändan blivit skuldbelagd och tvingas betala tillbaka dina skulder genom arbete under dåliga förhållanden. Eller så finns det organiserade kriminella verksamheter som ser en chans att tjäna pengar på människors val att söka sig till ett annat land. Handeln med människor ökar med den utsatthet som den hårda migrationpolitiken ger som drivs i många länder. Tänk dig in i ett scenario: Din familj har dödats, de är krig, fattigdom och svält där du bor. Din enda chans som kanske ung kvinna är att söka dig till ett annat land för att överleva. Den enda chansen du har att ta dig in via ett land är att smugglas för du saknar dokument för inresa. Du blir skyldig en stor summa pengar, du saknar förmågan att betala igen detta men du vet att du har inget annat val. Den möjlighet som finns är ofta prostitution, du kanske träder in frivilligt för att kunna tjäna snabba pengar för att betala igen till din smugglare. Men finner dig själv i en miljö där du nu tvingas att göra saker du inte vill. Går du till polisen åker du hem till ditt land direkt. För du kom ju hit frivilligt, eller hur?

Är det så en människa ska behandlas för att den politik som vi bedriver gör det omöjligt för henne att komma till ett land på ett lagligt sätt?

Det är inte i alla fall som människosmuggling samt illegal invandring leder till människohandel men det finns en fin linje mellan vad som i början var en frihet kan komma att bli till tvång.

Så om jag nu bekämpar denna tes som kallas människohandel är jag då emot att människor invandrar till andra länder?

Jag har inget emot invandring, det vill jag klarlägga. Absolut inte någonstans. Det jag har emot är hur människor behandlas i hoppet om att få en bättre tillvaro i ett annat land. Kanske de invandrar för att kunna fly fattigdom, misär och krig. Många kommer illegalt in via människosmugglare, de får vistas utan något typ av skydd, utan några typer av rättigheter.

Varje människa skall enligt FN ha rätten till “Alla människor har rätt till en levnadsstandard som är tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande. Denna omfattar mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala förmåner liksom trygghet vid förlust av försörjning under omständigheter som man själv inte har kunnat råda över”

Så vad hände efter vägen? När länder jobbar med en dubbelmoral, man jobbar med att vilja utrota fattigdom och människohandel men stänger ute länder från handelsavtal, stramar åt migrationspolitiken så tvingas människor  illegalt invandra ett land och utsätts då för en utsatthet. Men som svar på en fråga som jag fick vill jag klargöra att jag är inte emot invandring bara för att jag vill bekämpa människohandel, att barn säljs som slavar och tvingas in i prostitution med uppåt 30 kunder per dag. Det är något jag anser är sjukt. Jag blev less på denna orättvisa,människor som utnyttjas, svälter,21 000 barn dör varje dag på grund av att de inte har mat, säljs som varor, 1,2 miljoner barn säljs till stor del inom sexindustrin, människor saknar vatten för dagen, får inte tillgång till utbildning. Jag är less och kan inte bara sitta å se på att människovärdet håller på att raseras för att vi lever i vår egna lilla idyll om att allt är bra bara jag har den senaste prylen. Ja människohandel har en koppling till människosmuggling och illegal invandring. Hårdare migrationspolitik ökar utsattheten för människohandel.  Här måste vi alla se över vilken migrationspolitik vi har i vårt land, hur behandlar vi människor som vill komma till ett nytt land för att söka jobb eller en frizon. Blir de behandlade som en människa med värde och rättigheter eller som en illegal människa? Alla har vi ett val. Vad vi gör med de människor vi möter eller läser om. Väljer vi att visa en hjälpande hand eller visar vi bort dem? Bara du själv kan bestämma hur du agerar.

Foto: Unicef, http://www.unicef.org

This is her story/Det här är hennes historia

I received this story from the A21campaign (http://www.theA21campaign.org) , a story about a girl rescued and brought to the A21campaign shelter. The International Organization for Migration hase estimated that nearly 500 000 thousand women are brought to Europe as victims of human trafficking. This is the story of only one of these thousands of women.

“When I was 13 my family sold me to a 40 year old Romanian man who raped me continually. I eventually fell pregnant and had a baby girl. The Romanian man took my baby and abandoned me in Athens. 

 That day, 5 men approached me and asked why I was crying. They told me they would take care of me and keep me safe. I had nowhere else to go, so I went with them. Nothing happened that first night. The next day, the men paid 23 Euros for my train ticket, and took me to a town 7 hours away.  When we arrived, they took me to an apartment, locked me up, and then raped and beat me over and over again. They brought many different men to me and forced me to have sex with them. They made me cook and clean the apartment, and would beat me if it wasn’t good enough.  

Finally, one of the neighbors’s called the police. I was being raped by a ‘client’ when the police raided the apartment, rescued me and took me to The A21 Campaign shelter. I was 14 years old. “

I know it´s hard to read about but let us not be discouraged. Organizations like A21campaign fight for these women.

You are important in the fight for freedom! Please note that copying this picture or any part of the story is allowed only with the permission of the A21campaign(http://www.theA21campaign.org)

All love to you! /Maria

Jag fick den här historien från A21campaign, en berättelse om en flicka som utsatts för människohandel men som fått hjälp av en organisation som heter A21campaign(http://www.theA21campaign.org). En berättelse man ofta tror inte existerar. Men detta är en sann historia, en historia bakom statistiken. Internationella organisationen för migration har uppskattat att nästan 500 000 tusen kvinnor förs till Europa som offer för människohandel. Denna berättelse är bara en av dessa tusentals kvinnor.
“När jag var 13år sålde min familj  mig till en 40-årig rumänsk man som våldtog mig ständigt. Jag blev så småningom gravid och fick en liten flicka. Den rumänska mannen tog min dotter och övergav mig i Aten.  Den dagen närmade 5st  män mig och frågade varför jag grät. De berättade för mig att de skulle ta hand om mig och hålla mig säker. Jag hade ingen annanstans att gå, så jag följde med dem. Ingenting hände den första natten.Nästa dag betalade männen 23 euro för min tågbiljett, och tog mig till en stad 7 timmar bort. När vi kom fram tog de mig till en lägenhet, låste in mig, och sedan våldtog de och slog mig om och om igen. De tog många olika män till mig och tvingade mig att ha sex med dem. De fick mig att laga mat och städa lägenheten,och slog mig om jag inte gjorde bra nog. Slutligen  ringde en av grannarna polisen. Jag höll på att våldtagen av en “kund” när polisen stormade lägenheten räddade mig och tog mig till A21Campaign skydd. Jag var 14 år gammal. “

Jag vet att denna historia skär i hjärtat men låt oss inte bli nedstämda organisationer såsom A21campaign kämpar för frihet för dessa kvinnor/barn. Tack vare en organisation som denna fick denna unga flicka komma till en tillflyktsplats.

Du är viktig i kampen om frihet för varje människa! Notera att det är inte tillåtet att kopiera denna historia och bild utan tillåtelse från A21campaign /http://www.theA21campaign.org)
All kärlek till er!
/Maria

Words of truth/Ord av sanning

Learn to do right; seek justice. Defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless; plead the case of the widow. Isaiah 1:17

Lär er göra det goda.Sträva efter rättvisa,stöd den förtryckte. För den faderlöses talan, skaffa änkan rätt.
Jes 1:17
%d bloggers like this: