Det mänskliga värdet/The human value

I allt vi gör, i de beslut vi tar som påverkar andra människor runt omkring oss måste vi tänka på det mänskliga värdet. Om ett politiskt beslut, ett etiskt företagsbeslut eller ett privatbeslut riskerar att utsätta det mänskliga värdet i farozon måste vi omvärdera beslutet eller agerandet.

Under min lunchpaus på universitetet satt jag och en vän och diskuterade det inom många kretsar oliktänkande ämnet prostitution. I många länder är prostitution legaliserad och tillåtet under statlig kontroll, intresseföreningar kämpar för prostituerades rätt till schysta arbetstider, semester, sjukpension etc. Helt enkelt att prostitution ska klassas som ett arbete eller inte. Jag tänker inte i detta blogg inlägg döma någon utifrån deras val, jag vet att flera inom sexindustrin säger sig vara där av frivilja och anser sig kränkta då organisationer som CATW säger att all form av prostitution är mäns våld mot kvinnor och anses vara allt annat i kränkande former än ett arbete.

I respekt för de som inte tänker som jag tänker jag därför inte propagera för eller emot något i detta inlägg. Vad jag vill lyfta fram är människan bakom.

Hur påverkar våra val och ställningstaganden andra människor. Om en industri som omsätter 3.2 miljarder USD i handeln med människor främst i syfte för sexuell handel, vart har det mänskliga värdet tagit vägen då? Ett litet barn så liten som 4 år kan tvingas sälja sig till vuxna människor som anser att det är helt okej att köpa sexuella tjänster. Unga flickor som luras över nationsgränser i hopp om ett arbete där slutdestinationen innebär att sälja sin kropp till 30-40 kunder per dag. Kan vi då säga att prostitution är ett fritt val eller har det mänskliga värdet för länge sedan raderats?

När synen på en människa blir att en person kan klassas som en handelsvara vart går gränsen för värdet och respekten för en annan människa? Vad anser du?

I Sverige har vi en unik lag där det är köparen som straffas och inte den som säljer. Ibland ligger vårt fokus väldigt mycket på de som säljer istället på de som faktiskt köper. De som köper står för efterfrågan och där avgörs även hur en människa ska värderas.

Ja, denna fråga är mycket komplex då vi hanterar många olika åsikter, dels den frivilliga aspekten där personer har valt av helt fri vilja att träda in i prostitution men även där människor tvingas och bortrövas för att säljas inom samma  prostitution.

I vårt eget val måste vi ställa oss frågan, påverkar mitt val en människa negativt? Stödjer mitt agerande till ett förtryckande av en annan människa.

Men inte bara i dessa frågor utan även i andra frågor såsom t.ex. fattigdoms bekämpning. Driver vi den politik i vår nation som främjar mest den utsatta människan både i vårt eget land men också där människor vardag dör av svält. Med allt bistånd som pumpas ut till olika världsdelar undrar jag om det någonstans på vägen har blivit en miss. Går egenintressen före det mänskliga värdet? Väljer vi att skicka bistånd men utesluta länder från att upprätta schysta handelsavtal mellan varandra? Blundar vi för att det faktiskt dör 21 000 barn varje dag på grund av olika politiska meningsskiljaktigheter? Väljer vi att stödja våld och korruption i våra samarbeten? Eller låter vi exempelvis stora multinationella företag ta över marknaden och tvinga ut vissa världsdelar ur monopolet?

Frågorna är många. Svaret är nog ganska enkelt när det kommer till kritan. Agera som om det vore dig själv du tog ett beslut om. Tack för din tid! Kommentera gärna!

Photo:Unicef

In everything we do, in the decisions we make that affect other people around us, we must consider the human value. If a political decision, an ethical business decision or a private decision risk exposing the human value in the danger zone, we must reconsider the decision or action.

During my lunch break in college, I was a friend and discussed it in many circles dissidents substance prostitution. In many countries, prostitution is legalized and permitted under state control, interest groups fight for prostitutes’ rights to decent working hours, vacation, disability pensions, etc. Simply that prostitution should be classified as a job or not. I’m not in this blog post judging someone based on their choices, I know several in the sex industry say they are there for free will and consider themselves being wrong treated because organizations like CATW says that any form of prostitution is male violence against women and is considered to be nothing else than an oppression.

In respect for those who not think as I think, therefore, I do not advocate for or against anything in this post. What I want to highlight is the person behind.

If an industry with a turnover of 3.2 billion USD in trade with people primarily for the purpose of sexual trafficking, where is the human value is gone, then? A child as small as 4 years can be forced to sell sex to adults who think it is okay to buy sexual services. Young girls lured across borders in search of a job where the final destination means selling her body to 30-40 clients per day. Can we then say that prostitution is a choice or is the human value long since been deleted?

In the view of a man is that a person can be classified as a commodity where are the limits of the value and respect for another human being? What do you think?

In Sweden we have a unique law where it is the buyer who is punished and not the seller. Sometimes our focus is very much on the selling instead on those who actually buy. Purchasers of accounts for the demand and is also determined how a person should be valued.

Yes, this issue is very complex when we deal with many different opinions, and the voluntary aspect where individuals have completely free choice to enter prostitution but also where people are abducted and forced to be sold in the same prostitution.

In our own choice, we must ask ourselves, affects my choices a human being negative? Does my action mean suppression of another human being.

But not only these issues but also on other issues such as combating poverty.Do we run the policies of our nation that promotes the most vulnerable people both in our own country but also where people die daily of starvation? With all the assistance that is pumped out to different parts of the world, I wonder if somewhere along the way has been a miss.Is self-interests put before the human value? Do we choose to send assistance but exclude countries from making decent trade agreements between each other? Do we shut our eyes to the fact 21 000 children die every day due to various political differences? Do we choose to support violence and corruption in our partnerships? Or do we let such large multinational companies take over the market and force out some parts of the world from the monopoly?

The questions are many. The answer is pretty simple when it comes down to it. Act as if it were yourself, you made a decision for. Thanks for your time! Feel free to comment!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: