Du behövs/You are needed!

En hel generation kan gå förlorad i svältdrabbade Sahel

Något som Unicef nyligt skrivit på sin hemsida. Det pågår nu ännu en stor svält i ett nytt drabbat område.  Över en miljon barn riskerar att drabbas när området är på väg in i sin torraste årstid. För UNICEF innebär det fler barn i behov av livräddande behandling. Källa:unicef

http://www.flickr.com/photos/unicefmalaysia/

När Västafrika drabbades av torka år 2004 räknade FN ut att för 1 dollar kunde man förhindra att ett barn blev undernärt, medan det kostade 80 dollar per dag att behandla ett redan undernärt barn. Nu uppmanar FN och andra organisationer till direkt handling för att bistå de människor som lider av matbrist i det som kallas Sahelområdet i Västafrika. Anledningen är torka med missväxt, ökade matpriser och konflikter. Detta i kombination med redan stor fattigdom och utsatthet gör att situationen blivit förödande för många människor. Källa:erikshjälpen

“Somyaodo har bara en liten bit åker som hon odlar för att försörja sig själv och sina tre barnbarn. Förra året fick hon nästan ingen skörd alls.– Under senaste månaden har jag gått till byns kvarn och samlat ihop skräpet som blivit över för att laga en måltid, säger Somyaodo.Att familjen kunnat överleva är tack vare vänliga grannar och vänner som delat med sig av det lilla de har.

Somyaodos familj är bara en av många familjer i Västafrika som just nu saknar mat för dagen. Anledningen till att folk svälter är bland annat att förra årets skörd bara blev en bråkdel av vad den normalt ska vara. Regnen kom för sent och var alltför sporadiska. Människor på landsbygden som lever på det de själva odlar får inte maten att räcka till. Nästa odlingssäsong börjar i juli och vissa grödor kan börja skördas efter ett par veckor. Tiden fram till dess kommer att bli mycket svår för över 15 miljoner människor, spridda över stora delar av Västafrika.

Källa:erikshjalpen.se

Foto: http://www.erikshjalpen.se

Var med och hjälp dessa barn att överleva! Stöd på det sätt du kan, hitta en organisation som du litar på och kanaler att skapa en förändring för dessa människor!

Tillsammans kan vi skapa förändring!

eng.translation:

An entire generation may be lost in the famine stricken Sahel, this is how UNICEF writes on its website recently. There is now another big famine in a new affected area. Over one million children are at risk when the area is moving into its driest season. For UNICEF, it means more children in need of lifesaving treatment. Source: unicef

In West Africa hit by drought in 2004 the UN estimated that out of $ 1 could prevent a child was malnourished, while it cost $ 80 per day to treat an already malnourished children. Now on the UN and other organizations to direct action to assist people suffering from food shortages in what is called the Sahel region of West Africa. The reason is dry, with failed harvests, soaring food prices and conflict. This combined with the already high poverty and vulnerability means that the situation has been devastating for many people. Source: erikhjalpen.se

Somyaodo(see picture above) has only a small piece of land that she cultivates in order to support himself and his three grandchildren. Last year, she received almost no harvest at all. – During the past month I’ve gone to the village mill and collected the debris left over to cook a meal, says Somyaodo.Att family could survive, thanks to friendly neighbors and friends who sharedof the little they have.

Somyaodos family is just one of many families in West Africa currently lacks daily food. The reason people starve is to last year’s harvest was only a fraction of what it normally should be. The rains came late and was too sporadic. People in rural areas who live on what they grow the food may not be enough. Next season starts in July and some crops can begin harvesting after a few weeks. The time until then will be very difficult for more than 15 million people, scattered over large parts of West Africa

Join in and help these children and adults to survive! Support in the way you can, find an organization you trust and channels to create a change for these people!

Together we can create change!

/Maria Lundberg,people are not for sale

Advertisements

One thought on “Du behövs/You are needed!

  1. […] till Maria Lundberg. Besök hennes blogg för mera information och för tips om hur du kan hjälpa dessa […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: