H&M and the rest of them..

Inte förvånad över Kalla Faktas program ikväll om stor jätten H&M men jag vet att det inte är de enda som brister i schyssta arbetsförhållanden. Efter att ha fått en lite större insyn i de oetiska arbetsförhållandena som pågår i olika industrier har jag länge känt att vi måste sätta mer press på företag som producerar det vi köper. Allt ifrån det barnarbete som pågår inom chokladindustrin till slavliknande förhållanden inom tillverkningsindustrin. Det gäller inte bara H&Ms kläder, de gäller våra mobiltelefoner, chokladen vi äter etc. Jag tror inte på en bojkott av ett företag för det kan driva folk till ännu värre situationer där människor kanske tappar inkomst och pressas till en ännu värre handel – handeln med människor. Vad kan vi göra? Jo, dags att sätta ned foten och säga att vi inte accepterar att våra medmänniskor tvingas arbeta under hemska förhållande för att vi i väst ska kunna pressa det mesta ut ur våra pengar för att vi ska kunna ha maxat med det materiella eller att storföretagen ska kunna ta ut enorma summor i sina aktievinster.

Jag är hård, ja. Men jag säger inte att jag är perfekt och tar ansvar för allt jag köper. Jag vill och måste bli mycket bättre på att ta ett etiskt konsument ansvar. Men om vi är många som säger hit men inte längre så kan vi ställa krav på företagen för att de ska förbättra arbetsförhållandena. Ställa krav på en mer schysst tillverkning. Tänk att jobba 70/h i veckan och tjäna några kronor i timmen. Hur kan man försörja sin familj med den inkomsten?. Är det acceptabelt? Det är våra kläder de syr. Sätt press på företagen. Maila ansvariga, gå ut i media, skapa debatt. Vi måste tillsammans ta ansvar. (här finner du kalla faktas avsnitt om H&Ms arbetsförhållanden i Kambodja: http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232383  )

Tillsammans skapar vi förändring!

/Maria

Not surprised  to watch and hear the investigation on the swedish programe called “Kalla Fakta”tonight about tha lack of good working conditions at H & M s factories but I know that it is not the only company that fail in this question. After getting a little more knowledge in the unethical working conditions that are currently in various industries, I have long felt that we need to put more pressure on companies that produce what we buy. Everything from the child labor going on in the chocolate industry to slave-like conditions in the manufacturing sector. This applies not only H & M’s clothes,it concern even our cell phones, chocolate we eat, etc. I do not believe in a boycott of a company that can drive people to even worse situations where people may lose income and are pushed into an even worse trade – human trafficking. What can we do then? Well, time to speak up and say that we do not accept that our fellow citizens are forced to work under terrible conditions so that we in the West should be able to squeeze the most out of our money and for us to have a huge amount of the material things or companies to take out huge sums in their share profits.

I’m not saying I’m perfect and take responsibility for everything I buy. I want and need to become much better at taking an ethical consumer responsibility. But if we are many who say this far but no any further, we can make demands on companies to enable them to improve working conditions. And require a more ethically manufacturing. Imagine working 70 hours a week and earn a few bucks an hour. How to support a family with that income? Is it acceptable? It is our clothing they are sewing. Put pressure on companies. Mail managers, go out in the media, create debate. We must all take responsibility. Imagine yourself having that type of income.

Together we can make a change!

/Maria

Advertisements
Tagged ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: