Category Archives: To make a change

Det lilla kan betyda så mycket!/Small things of great importance!

De saker som du kanske tycker är små kan vara stort för någon annan. Tänk inte på att allt du ska göra måste vara stort annars räknas det inte. Nej, tänk på hur de små sakerna du gör för någon annan, kanske en vän eller en främling kan förändra den personens situation. De små sakerna vi gör för någon kan växa till något stort.

flower

Picture: http://www.creationswap.com/media/8996

The things you do maybe seem little or inconsiderable to you but for someone else it can mean more than you think. Do not always think that all things you do need to be spectacular otherwise it does not count . No,instead think about the tiny or small thing you do for a friend or a stranger can mean the world for them and it can change their situation. The small thing we do can grow and become larger than we ever could imagined.

Keep up the good work! You are needed in this world to spread happiness and hope to others!

/Maria

Något nytt normalt!/Something new normal!

Idag är det normala att människor säljs som varor i en hänsynslös handel där barn så unga som fyra år används som sexslavar. Barn utnyttjas som billig arbetskraft eller som barnsoldater. Egen intressen går före människors liv. I konflikter världen över där människors liv skördas vägrar andra länder gå in och agera på grund av egna intressen. Människor tvingas till svält, saknar rent dricksvatten och blir sjuka på grund av det. Listan kan göras lång men sammanfattas att människans värde hålls inte högt längre. Människans värde bör och ska vara okränkbart. Jag önskar att vi ska vända sättet att se på människor. Att varje människa är unik och värdefull och ska inte utnyttjas eller användas för sin egen vinst. Det finns många personer där ute som redan gör beundransvärda saker och kämpar för människors lika rätt och värde. Vi behöver bli fler. Att det nya normala är att varje barn får rätten att gå i skolan och äta sig mätt, att varje människa ska var fri och inte behöva utnyttjas som en vara. Att varje människa ska få vara frisk, fri från svält,en plats att kalla sitt hem,ha tillgång till rent dricksvatten och att få vara trygg. Än en gång kan man skriva en lång lista men sammanfattningsvis är att varje människa ska ha rätt till överlevnad, ett liv i frihet och respekt. Nu är det hög tid för något nytt normalt- att vi bryr oss om varandra och att en människas värde respekteras högt!

Today, it’s normal that people are sold as commodities in a reckless trading, where children in the age of four years are used as sex slaves. Children are exploited as cheap labor or as child soldiers. Private interests take precedence over human life. In conflicts around the world human lives are destroyed because other countries refuse to step in and act because they have private intresest in the country. People are forced to starvation, lthey ack clean drinking water and get sick because of it. The list goes on but summarized the human value is not kept high any longer. Human value should and must be inviolable. I wish that we should turn the way of looking at people. That each person is unique and valuable and should not be exploited or used for others profit. There are many people out there who are already doing admirable things and fighting for equal rights and value. We need to add more people to it, more people who fight for human rights worldwide. I hope that together we can reverse our way of looking at people. I want to see something new normal. The new normal is that every child get the right to go to school and enough food to eat, that every human should be free and not sold into human trafficking. That every human should have food enough,a place to call their home, clean drinking water, be healty and safe. Once again, you can write a long list but in summary, is that every person should have the right to survival, a life of freedom and respect. Now it’s the time for something new normal- that we care about each other and that a human´s value is highly respected!

/Maria

(To all of you english speaking followers, pls bear with me. I know the english translation is not good, but my editor is working fulltime in Singapore as a teacher and have little time to edit the blog.)

Tagged , , , , ,

A bed to sleep in/En säng att sova i

Under flera dagar under jul och nyår var min familj samlad under ett och samma tak. Julen har passerat med sin närvaro så också firandet att ett gammalt år gör bokslut och ett nytt år tar fart. Min bror reste hem från Stockholm och stannade lite extra länge detta år, nästan två veckor. Mamma som för ca ett halv år sedan flyttat från en rymlig trea 6mil utanför en relativt stor stad till en två centralt i staden ordnade plats för oss båda i hennes två rum och kök. Storebror fick vardagsrummet och jag sov i hallen. Vi tog med oss min tältsäng och la dubbla madrasser på den för att den ska vara någorlunda skön att sova i. Den var mjuk, alldeles för mjuk för min rygg och den låter när man rör på sig. Men när jag kryper ned första kvällen efter att familjen är samlad är det inte jobbigt att sova i hallen (bland skorna som visade sig lukta lite fotsvett under kommande dagar jag sover där ute eller att det luktar rök utifrån trapphuset). När jag kryper till sängs omfamnas jag av en tacksamhet, tacksam över att min familj är samlad under samma tak, jag har en säng att sova i och ett tak över huvudet. Där kvällen innan julafton somnar jag gott.

Image

Bild lånad av: unicef.se

En säng och ett tak över huvudet är inte en självklarhet. Idag lever många på gatan, i mitt eget land och även världen över. De som drabbas värst är barnen. Unicef uppskattas att det är ca 100 miljoner gatubarn. Vi kan göra något åt detta. Låt oss kämpa för att varje barn ska få en trygg barndom.

For several days during Christmas and New Year, my family gathered under one roof.  My brother went home from Stockholm and stayed extra long this year, almost two weeks. My mother moved for about a half year ago from a spacious three room apartment located about 6 swedish miles from a relatively large city to a two room apartment centrally in the city. She organized space for both of us in her two room apartment. Big brother got the living room and I slept in the hall. We brought my camp bed and put twin mattresses on it for it to be reasonably comfortable to sleep in. It was soft, too soft for my back and it made noises when i turned in the bed. But when I huddle down in the bed the first evening after the family was gathered, it was not hard to sleep in the hall (including the shoes that turned out to smell a little sweaty feet in the coming days I sleep there or that the smell of smoke from the stairwell). When I huddle into bed I was embraced by a grateful feeling, thankful that my family was gathered under the same roof, I have a bed to sleep in and a roof over your head. There, the night before Christmas Eve, I fell asleep happy.

A bed and a roof over your head is not always a given thing. Today, many are living on the street, in my own country and the rest of the world. Those who suffer most are the children. UNICEF estimates that there are about 100 million street children. We can do something about this. Let us fight for every child to have a safe childhood.

/Maria

Tagged , , , , , , , , ,

Att vara barn/To be a child

Photo; http://www.hoppetsstjarna.se

Artikel 31 i Barnkonventionen säger att ;varje barn har rätt till lek, vila och fritid.(källa; unicef.se)

Idag är det många barn som måste arbeta hårt många timmar per dag utan någon möjlighet till att gå till skolan eller leka precis som varje barn har rätt till att göra. Låt oss kämpa för att alla barn ska få rätten till en värdig barndom.

Article 31 (Leisure, play and culture): Children have the right to relax and play, and to join in a wide range of cultural, artistic and other recreational activities. (source; http://www.unicef.org)

Today many children work many hours a day with no possibility to go to school or have the time to play just as a child should be able to do. Let us fight for the right of every child.

Have a great day! You are important!

//Maria, people are not for sale

H&M and the rest of them..

Inte förvånad över Kalla Faktas program ikväll om stor jätten H&M men jag vet att det inte är de enda som brister i schyssta arbetsförhållanden. Efter att ha fått en lite större insyn i de oetiska arbetsförhållandena som pågår i olika industrier har jag länge känt att vi måste sätta mer press på företag som producerar det vi köper. Allt ifrån det barnarbete som pågår inom chokladindustrin till slavliknande förhållanden inom tillverkningsindustrin. Det gäller inte bara H&Ms kläder, de gäller våra mobiltelefoner, chokladen vi äter etc. Jag tror inte på en bojkott av ett företag för det kan driva folk till ännu värre situationer där människor kanske tappar inkomst och pressas till en ännu värre handel – handeln med människor. Vad kan vi göra? Jo, dags att sätta ned foten och säga att vi inte accepterar att våra medmänniskor tvingas arbeta under hemska förhållande för att vi i väst ska kunna pressa det mesta ut ur våra pengar för att vi ska kunna ha maxat med det materiella eller att storföretagen ska kunna ta ut enorma summor i sina aktievinster.

Jag är hård, ja. Men jag säger inte att jag är perfekt och tar ansvar för allt jag köper. Jag vill och måste bli mycket bättre på att ta ett etiskt konsument ansvar. Men om vi är många som säger hit men inte längre så kan vi ställa krav på företagen för att de ska förbättra arbetsförhållandena. Ställa krav på en mer schysst tillverkning. Tänk att jobba 70/h i veckan och tjäna några kronor i timmen. Hur kan man försörja sin familj med den inkomsten?. Är det acceptabelt? Det är våra kläder de syr. Sätt press på företagen. Maila ansvariga, gå ut i media, skapa debatt. Vi måste tillsammans ta ansvar. (här finner du kalla faktas avsnitt om H&Ms arbetsförhållanden i Kambodja: http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232383  )

Tillsammans skapar vi förändring!

/Maria

Not surprised  to watch and hear the investigation on the swedish programe called “Kalla Fakta”tonight about tha lack of good working conditions at H & M s factories but I know that it is not the only company that fail in this question. After getting a little more knowledge in the unethical working conditions that are currently in various industries, I have long felt that we need to put more pressure on companies that produce what we buy. Everything from the child labor going on in the chocolate industry to slave-like conditions in the manufacturing sector. This applies not only H & M’s clothes,it concern even our cell phones, chocolate we eat, etc. I do not believe in a boycott of a company that can drive people to even worse situations where people may lose income and are pushed into an even worse trade – human trafficking. What can we do then? Well, time to speak up and say that we do not accept that our fellow citizens are forced to work under terrible conditions so that we in the West should be able to squeeze the most out of our money and for us to have a huge amount of the material things or companies to take out huge sums in their share profits.

I’m not saying I’m perfect and take responsibility for everything I buy. I want and need to become much better at taking an ethical consumer responsibility. But if we are many who say this far but no any further, we can make demands on companies to enable them to improve working conditions. And require a more ethically manufacturing. Imagine working 70 hours a week and earn a few bucks an hour. How to support a family with that income? Is it acceptable? It is our clothing they are sewing. Put pressure on companies. Mail managers, go out in the media, create debate. We must all take responsibility. Imagine yourself having that type of income.

Together we can make a change!

/Maria

Tagged ,

Malala Yousafzai

När jag var liten var det både spännande, roligt och lite nervöst att gå i skolan. Jag minns när mamma ibland skulle lämna mig och jag började gråta, visst var det inte alltid lätt men jag var omgiven av duktiga lärare och pedagoger och har alltid sett det som självklarhet att få gå i skolan och utbilda mig. Rätten till skolgång har alltid varit en naturlig del av livet här i Sverige och nu som vuxen inser jag hur tacksam jag är över att ha fått det privilegiet att få utbildning under trygga förhållanden. Via en delning på facebook kom jag i kontakt med händelsen om den 14åriga pakistanska flicka som riskerat livet för att kämpa för en sak som är så självklar här i Sverige, att barn, både flickor och pojkar har rätten att gå i skolan.

Malala Yousafzai, en flicka vars liv har svävat mellan liv och död den senaste tiden för att hon kämpat för rätten att flickor ska få utbildas har vårdats på sjukhus i Birmingham den senaste veckan. En dag på skolbussen blev hon skjuten för att hon vågade stå upp för flickors och kvinnors rättigheter i Pakistan. Denna unga tjej har blivit en symbol för kampen för rättvisa.

SVD skriver Malala Yousafzai var på väg hem från skolan i Swatdalen i nordvästra Pakistan när den beväpnade mannen i tisdags kom ombord på skolbussen och sköt. Dagen efter plockade läkare ut en kula som gått in i huvudet och sedan vidare till hennes skuldra.

Pakistans premiärminister Raja Pervez Ashraf uttryckte sig om dådet : Det var inte en attack på en person utan ett brott mot mänskligheten och en attack mot våra värderingar.

Vidare skriver SVD om att “Malala Yousafzai blev internationellt känd 2009 när hon skrev dagbok för BBC Urdu om talibanernas övergrepp i hennes hemregion Swat-dalen. Yousafzai belönades i fjol med Pakistans första nationella fredspris och nominerades samma år till det internationella barnfredspriset av gruppen Kids Rights Foundation.

I ett blogginlägg som BBC lyfter fram skrev Malala i åttonde klass förra året dessa ord:

”Situationen i Swat var normal fram tills dess att talibanerna dök upp och förstörde samhällsfriden”

”De inledde sina omänskliga handlingar, slaktade människor på torgen i Mingora och dödade många oskyldiga. Deras första måltavlor var skolorna, särskilt flickskolorna. De förstörde så många flickskolor – mer än 400 skolor och över 50000 elever blev lidande under talibanerna. Vi var rädda för att de skulle kasta syra i ansiktet på oss eller kidnappa oss. De var barbarer, de kunde göra vad som helst”.

Källa: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/skjuten-flicka-far-brittisk-vard_7582248.svd , http://www.svd.se/nyheter/utrikes/pakistanska-malala-i-respirator_7580366.svd och http://www.svd.se/nyheter/utrikes/arme-vill-hamnas-flickdad_7572748.svd

Jag vet inte riktigt vad jag ska skriva, vilket mod denna unga flicka visar. Hon vågar säga ifrån, det är nog nu hur människor behandlas i vår värld.

Malala Yousafzai, en flicka med stort mod. Jag hoppas hon tillfrisknar omgående och att hon läker från sina skador. Vi behöver fler människor som dig, Malala Yousafzai!

Malala Yousafza.

Bild lånad av SVD: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/arme-vill-hamnas-flickdad_7572748.svd

Love chocolate?

Found this article at Stop the traffick

Do you love chocolate? Let´s fight for a trafficked free chocolate. //Maria

“TODAY WE ARE LAUNCHING OUR NEW CAMPAIGN ASKING KRAFT- WHEN WILL TOBERLONE BE FREE FROM CHILD TRAFFICKING?

Do you have a passion for all things chocolaty? Are you creative? Then you can use your artistic talents to make a difference; create an image for our Kraft campaign.

Kraft source a significant amount of their cocoa from the Ivory Coast where the Worst Forms of Child Labour and child-trafficking and been reported.

Since Kraft acquired Cadbury, who had made a previous commitment to Fairtrade, there has been very little new movement on their part. Kraft is the world’s biggest buyer of cocoa; in 2010 they bought 440.000 tons of cocoa but only 7% was certified as Traffik-Free.[1]  Mars, Nestlé, Ferrero and Hershey have all made public statements of some kind or another regarding their commitment to eliminate trafficking in their supply chain. However, it’s been quiet from Kraft for a long time.

Being the world’s largest buyer of cocoa, they should be leading, not lagging.

So, we’re asking Kraft for Traffik-Free chocolate across all their range starting with Toblerone- one of their best known and their most distinctive chocolate bars around the world.

What you can do

We’re asking as many people as possible to create and share their own messages to Kraft in the form of an image. It could be a photo, drawing or graphic designs accompanied by our slogan ‘When will Toblerone be Traffik-Free?’

You could be the world’s best artist, or you might not have picked up a pencil since art class at school, either way raise your paintbrushes, mice or cameras in the air as this time we’re doing it for a reason!

The process is simple:

  1. Design an image around our slogan ‘When will Toblerone be Traffik-Free?’
  2. Make sure you read the terms and conditions so we can use your image and it won’t get us into trouble.
  3. Send the image to use at info@stopthetraffik.org

We’re going to share the images with all our friends and networks through social media so as many people as possible will hear about trafficking in the chocolate industry and what they can do to stop it. You can help us pile on the pressure; like, re-pin and share your own and other people’s images to spread the word.

On 1st November the STOP THE TRAFFIK team will choose a winning image which to go on our Kraft campaign materials, including our website and our activist letters.

If you think you can come up with an image that will make Kraft act, then send them in.

The competition will close on the 1st November. Let’s get creative!

Thank you.

[1] (Source, Tropical Commodity Coalition Cocoa Barometer 2010)”

Picture and information borrowed from http://stopthetraffik.wordpress.com/2012/08/21/we-want-a-traffik-free-toblerone/.

Tagged

20/80

20% av jordens befolkning konsumerar 80% av jordens resurser. Orsaken till att 1,4 miljarder människor lever i extrem fattigdom är således inte att det saknas resurser utan att de är väldigt orättvist fördelade. Dags för en förändring tycker jag!

20& of the world population consume 80% of the resources on this planet. The reason that 1.4 billion people live in extreme poverty is not the lack of resources but the inequity of distribution. I say it is  time to make a change!!

//Maria, people are not for sale.

 

World humanitarian day

“Every year on August 19th, World Humanitarian Day recognizes those who face danger and adversity to help others.

We honor those who have made the ultimate sacrifice, and we pay tribute to those who continue to help people around the world, regardless of who they are and where they are.

Every day we see and hear images and stories of pain and suffering in our own neighborhoods and in countries far away. But we also find acts of kindness, great and small. World Humanitarian Day is a global celebration of people helping people.” http://www.whd-iwashere.org/

En dag som påminner oss att varje dag att ta hand om och älska varandra. Du är unik och behövs på denna jord. Glöm aldrig det!

Tillsammans skapar vi förändring!

 

Tagged

I was here!/Jag var här.

Hej kära läsare!

Det har varit lite tyst här i bloggen då jag har haft fullt upp med jobb och besöka vänner i södra Sverige under sommaren. Nu börjar hösten knacka på dörren inom kort och jag har en spännande nyhet att berätta för er så stay tuned!

Jag hittade den här sidan och jag fastnade för den. För det är verkligen konceptet tillsammans kan vi skapa förändring och med att göra små saker kan vi skapa stora förändringar. Ensam är stark men tillsammans är vi starkare! Så är du med imorgon? Låt oss göra ett statement att det är dags för förändring, vi behöver med medmänsklighet runt omkring oss. Det är en bra utmaning som kan starta något positivt. För varje dag kan vi göra små saker som kan skapa stor förändring för en annan människa runt omkring oss.

Ta en titt på den här och hitta på något du kan göra på ditt sätt imorgon för att hjälpa en annan människa. 

http://www.whd-iwashere.org/

Hi our dear readers!

Tomorrow it´s the world humanitarian day. There is a challenge on http://www.whd-iwashere.org/ to make a difference for someone else tomorrow. I think everyday should be a day that we make something for someone else but it´s a great challenge. One day we all join together to make a good thing. Let us everyday find the small thing we can do for another person and this is a challenge to remind our selves that we are in this together!  So check it out ! Thank you for being you!

(note. Sanna is in Singapore and that´s why the blog is not corrected into right grammar. Thank you for your patience)

All love to you out there! You are all heroes! //Maria.

(picture borrowed from http://www.whd-iwashere.org/)

Tagged ,
%d bloggers like this: