Category Archives: vatten

Något nytt normalt!/Something new normal!

Idag är det normala att människor säljs som varor i en hänsynslös handel där barn så unga som fyra år används som sexslavar. Barn utnyttjas som billig arbetskraft eller som barnsoldater. Egen intressen går före människors liv. I konflikter världen över där människors liv skördas vägrar andra länder gå in och agera på grund av egna intressen. Människor tvingas till svält, saknar rent dricksvatten och blir sjuka på grund av det. Listan kan göras lång men sammanfattas att människans värde hålls inte högt längre. Människans värde bör och ska vara okränkbart. Jag önskar att vi ska vända sättet att se på människor. Att varje människa är unik och värdefull och ska inte utnyttjas eller användas för sin egen vinst. Det finns många personer där ute som redan gör beundransvärda saker och kämpar för människors lika rätt och värde. Vi behöver bli fler. Att det nya normala är att varje barn får rätten att gå i skolan och äta sig mätt, att varje människa ska var fri och inte behöva utnyttjas som en vara. Att varje människa ska få vara frisk, fri från svält,en plats att kalla sitt hem,ha tillgång till rent dricksvatten och att få vara trygg. Än en gång kan man skriva en lång lista men sammanfattningsvis är att varje människa ska ha rätt till överlevnad, ett liv i frihet och respekt. Nu är det hög tid för något nytt normalt- att vi bryr oss om varandra och att en människas värde respekteras högt!

Today, it’s normal that people are sold as commodities in a reckless trading, where children in the age of four years are used as sex slaves. Children are exploited as cheap labor or as child soldiers. Private interests take precedence over human life. In conflicts around the world human lives are destroyed because other countries refuse to step in and act because they have private intresest in the country. People are forced to starvation, lthey ack clean drinking water and get sick because of it. The list goes on but summarized the human value is not kept high any longer. Human value should and must be inviolable. I wish that we should turn the way of looking at people. That each person is unique and valuable and should not be exploited or used for others profit. There are many people out there who are already doing admirable things and fighting for equal rights and value. We need to add more people to it, more people who fight for human rights worldwide. I hope that together we can reverse our way of looking at people. I want to see something new normal. The new normal is that every child get the right to go to school and enough food to eat, that every human should be free and not sold into human trafficking. That every human should have food enough,a place to call their home, clean drinking water, be healty and safe. Once again, you can write a long list but in summary, is that every person should have the right to survival, a life of freedom and respect. Now it’s the time for something new normal- that we care about each other and that a human´s value is highly respected!

/Maria

(To all of you english speaking followers, pls bear with me. I know the english translation is not good, but my editor is working fulltime in Singapore as a teacher and have little time to edit the blog.)

Tagged , , , , ,

The struggle for clean water / kampen för rent vatten

This is Roses story.

On the dry, rocky path that leads to the well walks Rose, a tiny girl with slender arms and legs. On her feet she has easy beach slippers,on her head she wears a large plastic bucket filled with water, which ways at at least 20 kg weighs. She carries it all the way home. When you see Rose balancing the heavy bucket you have to wonder how she does it.

Rose does not give up because she is stronger than other twelve-year-old girls or because she finds it fun to carry water. She is driven by necessity. She must do it because she has no other choice. Because she and her family need water to drink, clean, and cook with. It is a heavy and time-consuming task that takes a heavy toll on the body, but Rose does not complain.

– Everyone in my house has to work hard, she explains. My uncles, aunts, father, mother and siblings are doing other things. They work on the farm, collect firewood, or carry things to the market.  We have to help each other if we are to eat. I carry water. It’s my job.

Rose gets up early in the morning to go to the water pump, before school starts at eight. The next walk will be at lunch, right after she has eaten. Finally, she makes one more trip after school, before she sits down to study before the sun sets.

What would a well in Jeanton mean to you?

“I would have more time to study. I want to become a teacher.”

Check out more about the project at: www.hoppetsstjarna.se

Source of the text and picture; Star of hope

Balanserar 20 kilo på huvudet

På den torra, steniga stigen som leder till brunnen går Rose, en tanig flicka med smala armar och ben. På fötterna har hon enkla strandtofflor, på huvudet bär hon en stor plasthink fylld med vatten. Minst 20 kilo väger den, hela vägen hem igen. När man ser Rose balansera den tunga hinken undrar man två saker: Hur orkar hon? Och: Hur orkar hon?

Sliter på kroppen

Rose orkar inte för att hon är starkare än andra 12-åriga flickor, eller för att bära vatten är särskilt roligt. Rose orkar för att hon måste. För att hon och hennes stora familj behöver vatten att dricka, tvätta sig och laga mat med. Det är en tung och tidskrävande uppgift som sliter hårt på kroppen, men Rose klagar inte:

Alla arbetar hårt

– Alla i mitt hus måste arbeta hårt, förklarar hon. Mina fastrar, mostrar, pappa, mamma och syskon gör andra saker. Arbetar på jordbruket, hämtar ved eller bär saker till marknaden till exempel. Alla hjälps åt för att vi ska få mat. Jag bär vattnet, det är min uppgift.

Vill bli lärare

Första vändan till vattenpumpen går Rose tidigt på morgonen, innan skolan börjar klockan åtta. Nästa promenad blir på lunchen, direkt efter hon ätit. En sista vända blir det efter skolan, innan hon sätter sig ner och läser läxor den sista stunden innan solen går ner.

Vad skulle en brunn i Jeanton betyda för dig?

“Jag skulle få mer tid att studera. Jag vill bli lärare.”

Läs mer om vattenprojektet här som Hoppets stjärna gör

//Maria, people are not for sale

Tagged , , , , ,

Not only numbers..

925 million people are chronically undernourished

884 million people lack access to improved drinking water

2,5 billion people lack access to improved sanitation

2 billion people lack regular access to essential medicines

1 billion lack adequate shelter

1,6 billion lack electricity

796 million adults are illiterate

215 million children are child laborers

18 million people die each year due to poverty related causes.

Behind every number there is a human being who is valued and loved. When it´s put in numbers it can be hard to grasp the full extent of the situation, but even though we cannot understand fully what is happening all over the world, we must still focus on what we can do. Yes, the reality is harsh and cruel, but you can find a place where you can personally make a change. If you help just one person, the numbers will be reduced, and more importantly, that one person will be given the chance at a better life.

Do not give up on doing good. Mother Teresa said, If you can´t feed a hundred then just feed one.

Let us see the person behind every statistic!

Photos borrowed from star of hope.

© Christer Göransson & Hoppets Stjärna

© Star of Hope (http://www.flickr.com/photos/hoppetsstjarna/7500671428/in/photostream/)

Giving children a good start in life is one way to change our societies all over the world! Be the change you want to see in your own society! 

//Maria, people are not for sale

Tagged , , , , , , , , , , , ,

Lack of water/Brist på vatten

Photo: threeavocados

According to the convention of the right of the child every child should have the right to survive.

Article 6

1. States Parties recognize that every child has the inherent right to life.

2. States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child.

Let us fight for every childs right, in our own country and worldwide.

(Due to my friend Sanna Gabrielsson visit in AmericaI I apologize to all our English readers that the grammar is not correct.)

Enligt Barnkonventionen ska alla barn ha rätten till överlevnad.

Artikel 6

Alla barn har rätt att överleva och utvecklas.

Låt oss kämpa för varenda barn därute, i vårt eget hemland och världen över. Tillsammans skapar vi en bättre plats för alla barn därute.

//Maria, people are not for sale!

Star of hope

Every child has the right to grow up with food, education, love and a place they can call their home.

All photos are borrowed from Star of Hope a organization who works to benefit all the children across the world.

Star of hope is a nondenominational Christian organization that equips children across the world with knowledge, physical well-being, spiritual growth and social skills through educational programs and local and international partnerships.

Hoppets Stjärna är en utvecklingsorganisation som arbetar utifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt en kristen värdegrund där alla människor har samma rättigheter och värde, oavsett social, etnisk eller religiös tillhörighet.

 “Barn som lever i fattigdom och deras närmiljö står i centrum för vårt arbete. Vi menar att alla barn som föds i den här världen har rätt till en bra start i livet. Genom våra insatser, baserade på kunskap, erfarenhet och ett stort hjärta, ger vi dem en stabil grund att stå på och de verktyg som krävs för att de ska kunna förändra sina liv och samhällen.”

Photos: Hoppets Stjärna. Dennis Thern.  http://www.flickr.com/search/?q=hoppets+stjärna&f=hp

Text: http://www.starofhopeusa.org and http://www.hoppetsstjarna.se


Water gives hope / Vatten ger hopp.

Some facts connected to the earlier post below about buying coffee with a good cause!

1 Billion people lack access to clean, safe drinking water

Right now, almost 1 billion people on this earth do not have access to clean, safe drinking water. The water they do have comes from unprotected sources, and often carries bacteria and diseases such as E. coli, Cholera, and Hepatitis A.

A Four mile walk for water

In many countries, including Uganda, it is the job of young girls and women to collect water for their families. This oftentimes means walking 4 miles or more to the nearest water source, and returning with a 40lb jerrycan full of water. And not even clean water. In addition to missing school, young girls and women often face the risk of assault while collecting water.

Water is hope

Clean water gives a village hope. Young girls are able to attend school instead of spending hours collecting water. Young boys and girls are no longer too sick or weak to attend school. A better education leads to an opportunity to earn a better living. Clean water is the first step to education, to the economy, and to ending poverty. Clean water is hope.

How Much of My Purchase Provides Clean Water

The simple answer is that anywhere between $0.50 and $3.00 per bag provides clean water. This amount is dependent upon the retail channel the coffee is purchased through. Purchases made online through our web site provide the most support for clean water.

Source facts and photo:http://www.threeavocados.org/

1 miljard människor saknar tillgång till rent dricksvatten.

Vattnet som alla dessa människor har tillgång till kommer från oskyddade källor och vattnet som de hämtar bär ofta med sig bakterier och sjukdomar som kolera och hepatit A.

4 mils promenad för att hämta vatten.

I många länder får unga tjejer och kvinnor arbeta med att hämta vatten till deras familjer och oftast får de gå fyra mil för att komma till närmaste vatten källa för att sedan bära hem en tung dunk med vatten och detta vatten är inte ens rent. Förutom att dessa unga tjejer missar skolan riskerar de även att bli utsatta för övergrepp.

Vatten ger hopp.

Vatten ger hopp till byar. Unga tjejer får möjlighet att gå i skolan istället för att spendera timmar på att hämta vatten.Unga tjejer och killar är inte längre för sjuka eller för trötta att gå till skolan. Utbildning leder till bättre levnadsstandard. Rent vatten är första steget till utbildning, ekonomi och till att förhindra fattigdom. Rent vatten ger hopp!

Hur mycket av mitt kaffeköp går till rent vatten?

Allt mellan 3,5 kr till uppåt 21 kr per påse går till rent vatten. Summan beror på återförsäljnings kanalen som kaffet är köpt via. Om man köper kaffet via hemsidan ger the mest stöd till rent vatten. Källa bilder samt text: http://www.threeavocados.org

 Läs mer på http://www.threeavocados.org/

/maria lundberg, people are not for sale

%d bloggers like this: