Tag Archives: human trafficking

Nya insatser mot människohandel/New resources in the fight against human trafficking!

Svenska dagbladet skriver den 11 april 2013 att Regeringen ger länsstyrelsen i Stockholm uppdrag att på nationell nivå samordna arbetet mot människohandel där det inte enbart rör sig om prostitution utan även till exempel organhandel och tvångsarbete.

Vidare skriver Svenska dagbladet att:

Barn som är offer för människohandel drabbas extra hårt. Enligt en tidigare utredning misstänktes 166 barn ha utsatts för människohandel under åren 2009–2011. En tredjedel av dessa barn var asylsökande. Till detta kommer att ett antal asylsökande barn försvinner varje år. Det finns en risk att vissa av dessa försvunna barn utnyttjas av människohandlare. Därför har regeringen särskilt pekat på behovet av att skydda barn. Förbättrad samverkan mellan berörda myndigheter ökar möjligheterna att tidigt upptäcka och identifiera barn som är utsatta för eller riskerar att utsättas för människohandel och barn som är indirekt drabbade av människohandel.”

Sverige tar ett till steg framåt! Bra! Ingen människa ska behöva utsättas för att användas som en vara! Ingen människa är till salu!

Swedish goverment wants to colligate numbers of authorities in new efforts to fight human trafficking, not only on the perspective on trafficking and prostitution but also forced labour and trade of organ.

During 2009-2011 it´s estimated that 166 children in Sweden where subjected to human trafficking. Children are at higher risk to be exposed to trafficking and it´s why the goverment feels it´s a high priority to coordinate authorities to be able in a early stage identify the children whom are exposed or at a high risk to be exposed to human trafficking.

One step forward in the fight to end the human trafficking. No one should be exposed to trafficking or used as a commodity!

/Maria

källa: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nya-insatser-mot-manniskohandel_8073156.svd

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ny-plan-mot-manniskohandel_8073082.svd

Tagged , , , , ,

Något nytt normalt!/Something new normal!

Idag är det normala att människor säljs som varor i en hänsynslös handel där barn så unga som fyra år används som sexslavar. Barn utnyttjas som billig arbetskraft eller som barnsoldater. Egen intressen går före människors liv. I konflikter världen över där människors liv skördas vägrar andra länder gå in och agera på grund av egna intressen. Människor tvingas till svält, saknar rent dricksvatten och blir sjuka på grund av det. Listan kan göras lång men sammanfattas att människans värde hålls inte högt längre. Människans värde bör och ska vara okränkbart. Jag önskar att vi ska vända sättet att se på människor. Att varje människa är unik och värdefull och ska inte utnyttjas eller användas för sin egen vinst. Det finns många personer där ute som redan gör beundransvärda saker och kämpar för människors lika rätt och värde. Vi behöver bli fler. Att det nya normala är att varje barn får rätten att gå i skolan och äta sig mätt, att varje människa ska var fri och inte behöva utnyttjas som en vara. Att varje människa ska få vara frisk, fri från svält,en plats att kalla sitt hem,ha tillgång till rent dricksvatten och att få vara trygg. Än en gång kan man skriva en lång lista men sammanfattningsvis är att varje människa ska ha rätt till överlevnad, ett liv i frihet och respekt. Nu är det hög tid för något nytt normalt- att vi bryr oss om varandra och att en människas värde respekteras högt!

Today, it’s normal that people are sold as commodities in a reckless trading, where children in the age of four years are used as sex slaves. Children are exploited as cheap labor or as child soldiers. Private interests take precedence over human life. In conflicts around the world human lives are destroyed because other countries refuse to step in and act because they have private intresest in the country. People are forced to starvation, lthey ack clean drinking water and get sick because of it. The list goes on but summarized the human value is not kept high any longer. Human value should and must be inviolable. I wish that we should turn the way of looking at people. That each person is unique and valuable and should not be exploited or used for others profit. There are many people out there who are already doing admirable things and fighting for equal rights and value. We need to add more people to it, more people who fight for human rights worldwide. I hope that together we can reverse our way of looking at people. I want to see something new normal. The new normal is that every child get the right to go to school and enough food to eat, that every human should be free and not sold into human trafficking. That every human should have food enough,a place to call their home, clean drinking water, be healty and safe. Once again, you can write a long list but in summary, is that every person should have the right to survival, a life of freedom and respect. Now it’s the time for something new normal- that we care about each other and that a human´s value is highly respected!

/Maria

(To all of you english speaking followers, pls bear with me. I know the english translation is not good, but my editor is working fulltime in Singapore as a teacher and have little time to edit the blog.)

Tagged , , , , ,

The exploitation of children/Utnyttjandet av barn.

Reality: Every 2 minutes another child is exploited in the commercial sex industry.

Truth: Together we can and need to fight this sick industry that exploits children,women and men. Your contribution to end human trafficking and other social injustices is much needed and necessary. Join a organization who works to combat the inhumane industry of selling people as a product.

Take care! You are a hero!

//Maria, people are not for sale.

Photo borrowed from Unicef. Photo: Jim Holmes.

Verkligheten: Efter varje 2 minuters period blir ett barn exploaterat in i den kommersiella sexindustrin.

Sanning: Tillsammans kan vi och behöver vi kämpa emot denna sjuka industri som exploaterar barn,kvinnor och män. Din insats för att hindra människohandel och annan grym social orättvisa är mycket viktig och välbehövlig. Gå med i en organisation som kämpar för att förhindra denna omänskliga industri där människor säljs som en vara. Hitta ditt sätt att förändra världen runt omkring dig till en bättre plats för alla. Du är en hjälte!

Vill du läsa mer om vad det menas med människohandel med syfte att utnyttja barn inom sexhandeln kan du läsa mer här.

Tagged , , , , ,

Human trafficking/Människohandel

Human trafficking is the illegal trade of human beings for the purposes of commercial sexual exploitation or reproductive slavery, forced labor, or a modern-day form of slavery.

How to combat and end this illicit and inhumane phenomenon? It´s starts with you and me, willing to make a change! We can´t accept how people are treated in this world today. Every person has the right to a secure and dignified life.

Människohandel är en illegal handel med människor i syfte att utnyttja dem för kommersiell sexuell exploatering, tvångsslaveri eller en modern form av slaveri.

Hur kan vi stoppa denna olagliga och omänskliga företeelsen? Det börjar med dig och mig, villiga att skapa en förändring. Vi kan inte acceptera hur människor blir behandlade i vår värld idag. Alla människor har rätt till ett säkert och värdigt liv.

//Maria, people are not for sale

Note: Due to my dear friend Sanna Gabrielssons visit in America the text is unfortunately not render it legible in the English language.

 

Tagged , , , , ,

You may be her only voice

Photo: A21campaign

Let us fight to end the inhuman way people are treated in the world today. It´s not okay to sell or to buy another human being.

Låt oss kämpa för att stoppa den omänskliga behandlingen som människor utsätts för världen över, det är inte okej att sälja eller köpa en annan människa!

Tagged , , , , , ,
%d bloggers like this: