Monthly Archives: January 2013

Pep talk!

Picture:http://www.creationswap.com/media/13734

Advertisements

Det lilla kan betyda så mycket!/Small things of great importance!

De saker som du kanske tycker är små kan vara stort för någon annan. Tänk inte på att allt du ska göra måste vara stort annars räknas det inte. Nej, tänk på hur de små sakerna du gör för någon annan, kanske en vän eller en främling kan förändra den personens situation. De små sakerna vi gör för någon kan växa till något stort.

flower

Picture: http://www.creationswap.com/media/8996

The things you do maybe seem little or inconsiderable to you but for someone else it can mean more than you think. Do not always think that all things you do need to be spectacular otherwise it does not count . No,instead think about the tiny or small thing you do for a friend or a stranger can mean the world for them and it can change their situation. The small thing we do can grow and become larger than we ever could imagined.

Keep up the good work! You are needed in this world to spread happiness and hope to others!

/Maria

Något nytt normalt!/Something new normal!

Idag är det normala att människor säljs som varor i en hänsynslös handel där barn så unga som fyra år används som sexslavar. Barn utnyttjas som billig arbetskraft eller som barnsoldater. Egen intressen går före människors liv. I konflikter världen över där människors liv skördas vägrar andra länder gå in och agera på grund av egna intressen. Människor tvingas till svält, saknar rent dricksvatten och blir sjuka på grund av det. Listan kan göras lång men sammanfattas att människans värde hålls inte högt längre. Människans värde bör och ska vara okränkbart. Jag önskar att vi ska vända sättet att se på människor. Att varje människa är unik och värdefull och ska inte utnyttjas eller användas för sin egen vinst. Det finns många personer där ute som redan gör beundransvärda saker och kämpar för människors lika rätt och värde. Vi behöver bli fler. Att det nya normala är att varje barn får rätten att gå i skolan och äta sig mätt, att varje människa ska var fri och inte behöva utnyttjas som en vara. Att varje människa ska få vara frisk, fri från svält,en plats att kalla sitt hem,ha tillgång till rent dricksvatten och att få vara trygg. Än en gång kan man skriva en lång lista men sammanfattningsvis är att varje människa ska ha rätt till överlevnad, ett liv i frihet och respekt. Nu är det hög tid för något nytt normalt- att vi bryr oss om varandra och att en människas värde respekteras högt!

Today, it’s normal that people are sold as commodities in a reckless trading, where children in the age of four years are used as sex slaves. Children are exploited as cheap labor or as child soldiers. Private interests take precedence over human life. In conflicts around the world human lives are destroyed because other countries refuse to step in and act because they have private intresest in the country. People are forced to starvation, lthey ack clean drinking water and get sick because of it. The list goes on but summarized the human value is not kept high any longer. Human value should and must be inviolable. I wish that we should turn the way of looking at people. That each person is unique and valuable and should not be exploited or used for others profit. There are many people out there who are already doing admirable things and fighting for equal rights and value. We need to add more people to it, more people who fight for human rights worldwide. I hope that together we can reverse our way of looking at people. I want to see something new normal. The new normal is that every child get the right to go to school and enough food to eat, that every human should be free and not sold into human trafficking. That every human should have food enough,a place to call their home, clean drinking water, be healty and safe. Once again, you can write a long list but in summary, is that every person should have the right to survival, a life of freedom and respect. Now it’s the time for something new normal- that we care about each other and that a human´s value is highly respected!

/Maria

(To all of you english speaking followers, pls bear with me. I know the english translation is not good, but my editor is working fulltime in Singapore as a teacher and have little time to edit the blog.)

Tagged , , , , ,

A bed to sleep in/En säng att sova i

Under flera dagar under jul och nyår var min familj samlad under ett och samma tak. Julen har passerat med sin närvaro så också firandet att ett gammalt år gör bokslut och ett nytt år tar fart. Min bror reste hem från Stockholm och stannade lite extra länge detta år, nästan två veckor. Mamma som för ca ett halv år sedan flyttat från en rymlig trea 6mil utanför en relativt stor stad till en två centralt i staden ordnade plats för oss båda i hennes två rum och kök. Storebror fick vardagsrummet och jag sov i hallen. Vi tog med oss min tältsäng och la dubbla madrasser på den för att den ska vara någorlunda skön att sova i. Den var mjuk, alldeles för mjuk för min rygg och den låter när man rör på sig. Men när jag kryper ned första kvällen efter att familjen är samlad är det inte jobbigt att sova i hallen (bland skorna som visade sig lukta lite fotsvett under kommande dagar jag sover där ute eller att det luktar rök utifrån trapphuset). När jag kryper till sängs omfamnas jag av en tacksamhet, tacksam över att min familj är samlad under samma tak, jag har en säng att sova i och ett tak över huvudet. Där kvällen innan julafton somnar jag gott.

Image

Bild lånad av: unicef.se

En säng och ett tak över huvudet är inte en självklarhet. Idag lever många på gatan, i mitt eget land och även världen över. De som drabbas värst är barnen. Unicef uppskattas att det är ca 100 miljoner gatubarn. Vi kan göra något åt detta. Låt oss kämpa för att varje barn ska få en trygg barndom.

For several days during Christmas and New Year, my family gathered under one roof.  My brother went home from Stockholm and stayed extra long this year, almost two weeks. My mother moved for about a half year ago from a spacious three room apartment located about 6 swedish miles from a relatively large city to a two room apartment centrally in the city. She organized space for both of us in her two room apartment. Big brother got the living room and I slept in the hall. We brought my camp bed and put twin mattresses on it for it to be reasonably comfortable to sleep in. It was soft, too soft for my back and it made noises when i turned in the bed. But when I huddle down in the bed the first evening after the family was gathered, it was not hard to sleep in the hall (including the shoes that turned out to smell a little sweaty feet in the coming days I sleep there or that the smell of smoke from the stairwell). When I huddle into bed I was embraced by a grateful feeling, thankful that my family was gathered under the same roof, I have a bed to sleep in and a roof over your head. There, the night before Christmas Eve, I fell asleep happy.

A bed and a roof over your head is not always a given thing. Today, many are living on the street, in my own country and the rest of the world. Those who suffer most are the children. UNICEF estimates that there are about 100 million street children. We can do something about this. Let us fight for every child to have a safe childhood.

/Maria

Tagged , , , , , , , , ,

Child labour report

Rapport om barnarbete:

Child labour report:

http://educationenvoy.org/child_labor_and_education_US.pdf

Is this fair?

These are probably the women who produce a lot of our garments. Why can´t they have a better living standard? Probably because we like cheap clothes and companies like to have a high yearly or weekly profit.

I don´t belive in boycott of a company because it would only make it worse. 

But instead you can put preasure on companies to have fair working conditions where they produce their clothes.  You can send a email to the company you buy clothes from and ask how they look at their ethnical values and working conditions in their factories where they purchase/produce their products.

Human rights are supposed to be equal no matter who you are or where you live.

/Maria

 

%d bloggers like this: